Page

Raad van europa wetsartikel

01.11.2019

images raad van europa wetsartikel

Het douanegebied van de Unie omvat de volgende grondgebieden, daaronder begrepen de territoriale wateren, de binnenwateren en het luchtruim:. Indien het tijdstip waarop de douaneschuld is ontstaan, niet nauwkeurig kan worden bepaald, wordt dat tijdstip geacht het tijdstip te zijn waarop de douaneautoriteiten vaststellen dat de goederen zich in een situatie bevinden die een douaneschuld heeft doen ontstaan. Indien lid 1, onder a of bvan dit artikel van toepassing is, kan een beroep op een doorlopende zekerheid voor een verminderd bedrag of een ontheffing van zekerheid of een beroep op de doorlopende zekerheid in de zin van artikel 95 worden toegestaan indien de betrokkene voldoet aan een van de volgende voorwaarden:. Iedere burger van de Unie die verblijf houdt in een lidstaat waarvan hij geen onderdaan is, bezit het actief en passief kiesrecht bij gemeenteraadsverkiezingen in de lidstaat waar hij verblijft, onder dezelfde voorwaarden als de onderdanen van die staat. In de in lid 1, onder bgenoemde gevallen is schuldenaar eenieder die moet voldoen aan de voorwaarden waaronder de goederen het douanegebied van de Unie met gehele of gedeeltelijke vrijstelling van uitvoerrechten mochten verlaten. De periode waarin de vergoeding uitgekeerd wordt, komt niet in aanmerking voor de berekening van het parlementair pensioen. Europa Nu Nieuwsbrief Overal en altijd op de hoogte. Voor goederen die in aanmerking komen voor de in Protocol nr. Voor een lidstaat die de euro heeft aangenomen, is de rentevoet op achterstallen gelijk aan de door de Europese Centrale Bank op haar basisherfinancieringstransacties toegepaste rentevoet van de eerste dag van de maand van de vervaldag, zoals bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Unieserie C, vermeerderd met twee punten.

 • Statuut van de Vlaamse volksvertegenwoordiger Vlaams Parlement
 • EURLex R EN EURLex
 • Artikel 19 Kiesrecht bij gemeenteraadsverkiezingen en verkiezingen Europees Parlement Europa Nu

 • Dit recht wordt uitgeoefend onder voorbehoud van de door de Raad met eenparigheid van stemmen, op voorstel van de Commissie en na raadpleging van het. Verordening (EU) nr.

  / van het Europees Parlement en van de Raad van 9 oktober tot vaststelling van het douanewetboek van de Unie. Zoo is het, dat Wij, den Raad van State gehoord en met gemeen dat vrijheidsstraffen buiten het Rijk in Europa ten uitvoer worden gelegd.
  Indien uit de gegevens waarover de douaneautoriteiten beschikken, evenwel blijkt dat de douaneschuld vroeger is ontstaan dan op het tijdstip waarop zij tot die vaststelling kwamen, wordt de douaneschuld geacht te zijn ontstaan op het vroegste tijdstip waarop het bestaan van die situatie kan worden vastgesteld.

  Zij zouden ook een gunstiger behandeling moeten krijgen, bijvoorbeeld in de vorm van minder fysieke en op documenten gebaseerde controles. Artikel 40 De uittredende Vlaamse volksvertegenwoordiger verliest zijn recht op een uittredingsvergoeding zodra hij een van de volgende mandaten of functies uitoefent: lid van de deputatie, provinciegouverneur, ambassadeur, lid van het Grondwettelijk Hof.

  Het Statuut van het Lid van het Vlaams Parlement van 6 aprilzoals laatst gewijzigd op 17 decemberwordt opgeheven. Prioritaire controlegebieden omvatten bepaalde douaneregelingen, soorten goederen, vervoerstrajecten, vervoerswijzen of marktdeelnemers die gedurende een bepaalde periode in hogere mate aan risicoanalyses en douanecontroles worden onderworpen, onverminderd andere controles die de douaneautoriteiten doorgaans verrichten.

  images raad van europa wetsartikel
  Raad van europa wetsartikel
  Het is van bijzonder belang dat de Commissie bij haar voorbereidende werkzaamheden tot passende raadpleging overgaat, onder meer op deskundigenniveau.

  Gelet op de parlementaire vergoeding die aan de leden van de Kamer van volksvertegenwoordigers toegekend wordt.

  images raad van europa wetsartikel

  Bij niet-Uniegoederen als bedoeld in artikel is evenwel de persoon die de aangifte tot wederuitvoer doet, schuldenaar. Wanneer bestuurlijke sancties worden opgelegd, kunnen deze onder meer een of beide van de volgende vormen aannemen:.

  Een gunstige beschikking wordt ingetrokken of gewijzigd indien, in andere dan de in artikel 27 bedoelde gevallen:. De douanewetgeving moet derhalve beantwoorden aan de nieuwe economische realiteit en de nieuwe rol en missie van de douaneautoriteiten.

  10 Op aanbeveling van de Raad, gebaseerd op advies van de Commissie III en door de Raad goedgekeurd na toetsing door de Juridische en Technische Commissie.

  Statuut van de Vlaamse volksvertegenwoordiger Vlaams Parlement

  . voorlopig aangenomen door de Raad ingevolge artikeltweede lid, Azië, Oosteuropa (socialistisch), Latijns-Amerika, alsmede West-​Europa en.

  images raad van europa wetsartikel

  en strafbare feiten als bedoeld in artikel 10 van de verordening. van de Raad van Europa, van 28 januariook wel bekend als.

  EURLex R EN EURLex

  de Raad van Europa tot bescherming van personen ten opzichte van de grondrechten van de Europese Unie en artikel 16, paragraaf 1, van.
  Indien een bedrag aan invoer- of uitvoerrechten is betaald en de desbetreffende douaneaangifte overeenkomstig artikel ongeldig wordt gemaakt, wordt dat bedrag terugbetaald.

  Het Bureau kan aan het gewezen lid een vergoeding toekennen. Onder de bij deze afdeling vastgestelde voorwaarden wordt overgegaan tot terugbetaling of kwijtschelding van bedragen aan invoer- of uitvoerrechten, om elk van de volgende redenen:. Artikel 30 De uitoefening van de bijzonder functies wordt vergoed voor de werkelijke duur van de uitoefening van de aanvullende verantwoordelijkheden.

  Artikel 19 Kiesrecht bij gemeenteraadsverkiezingen en verkiezingen Europees Parlement Europa Nu

  Geautoriseerde marktdeelnemer.

  images raad van europa wetsartikel
  MAKING GIN REFLUX STILL DIAGRAM
  Indien de aangifte, de kennisgeving of de aanvraag wordt ingediend, of de inlichtingen worden verstrekt door een douanevertegenwoordiger van de betrokken persoon, zoals bedoeld in artikel 18, gelden de in de eerste alinea van dit lid vastgestelde verplichtingen ook voor die douanevertegenwoordiger.

  Indien de zekerheidstelling niet is vrijgegeven, kan zij ook worden gebruikt, binnen de grenzen van het bedrag waarvoor zekerheid is gesteld, voor de invordering van bedragen aan invoer- of uitvoerrechten en andere heffingen die verschuldigd worden bij een controle achteraf. Deze voorschriften kunnen verschillen naargelang de douaneautoriteiten ervan verzekerd zijn dat, gezien de omstandigheden waarin de douaneschuld is ontstaan, die bedragen zullen worden betaald.

  Europa Nu Nieuwsbrief Overal en altijd op de hoogte.

  Video: Raad van europa wetsartikel Raad van Europa is tegen antiterreurmaatregelen kabinet

  De aanvullende verzekering gezondheidszorg blijft van toepassing voor de gepensioneerde Vlaamse volksvertegenwoordiger en in voorkomend geval zijn gezin. Beschikkingen betreffende de toepassing van de douanewetgeving. De douaneschuld ontstaat op het tijdstip waarop de douaneaangifte wordt aanvaard.

  images raad van europa wetsartikel

  Only registered users can comment.

  1. De uitoefening van het recht op adoptieverlof neemt een einde op het moment waarop het kind de leeftijd van 10 jaar bereikt tijdens de opname van het verlof. De Vlaamse volksvertegenwoordiger en in voorkomend geval zijn gezin geniet volgende verzekeringen:.

  2. Tenietgaan van de douaneschuld. De eindejaarspremie Artikel 8 Elke Vlaamse volksvertegenwoordiger die in de periode van januari tot en met september minstens een maand een parlementaire vergoeding genoten heeft, heeft voor dat kalenderjaar recht op de eindejaarspremie.

  3. Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name de artikelen 33, en. Ter wille van de duidelijkheid dient tot herschikking van die verordening te worden overgegaan.